ban giao nghiem thu thanh ly hop dong van chuyen

Nhân viên thực hiện việc bàn giao nghiệm thu thanh lý hợp đồng vận chuyển

Nhân viên thực hiện việc bàn giao nghiệm thu thanh lý hợp đồng vận chuyển